dataADN është licencuar nga Enti Rregullator i Telekomunikacioneve per "Transmetim te Dhenash Kombetare". Transmetimi i të dhënave është transferimi i informacionit nga një paisje (device) në një tjetër. Ndryshimi elektronik i informacionit midis dy pikave të procesimit të të dhënave. Transmetimi i të dhënave mund të funksionojë nëpërmjet linjave të rregullta të telefonit ose linjave të dedikuara me shpejtësi linje të përshtatshme. Gjerësia e bandwidth-it të përdorur është deri në 2MB.

Cështjet e sigurisë në paisjet Wiman

Niveli i lidhjes fizike:

Wiman Radio Modem operon me procedurën frequency hoping. Me këtë procedurë, kanali RF është ndryshuar në intervale shumë të shkurtra (8ms). Janë të përshtatshme 80 non-overlapping kanale radiosh me një hapësirë kanali prej 1MHz. Wiman Radio Modem transmeton paketa të dhënash që lëvizin nga një frekuencë në një tjetër, duke mos qëndruar më gjatë se 8ms në një rend frekuence, duke prodhuar një linjë të sigurtë të dhënash. Për më tepër për të ruajtur konfidencialitetin e përdoruesit, cdo link wireless një sistem përmban një algoritëm enkriptimi të njëjtë të dhënash për të krijuar lidhje individuale. Kjo është realizuar duke përdorur një numër elektronik serial, e cila është përfshirë në Wiman Fireware dhe nëpërmjet të cilit përdoruesi i Wiman ka shënuar një kod individual. Ky tipar unik siguron avantazhet e rëndësishme të mëposhtme:

  • Siguri e lartë kundrejt përgjimit përballë ndryshimeve të shpejta të kanalit.
  • Rezistenca e bllokimit.
  • Mbrojtja kundrejt sistemeve RF të tjera në të njëjtën bandë frequence.
  • Performancë e lartë me një eficencë të lartë.
  • Mundësia e operimit parallel i lidhjeve Wiman duke përdorur modele të ndryshme frequency hopping.

Niveli i lidhjes të të dhënave:

Paisja Wiman duke përdorur parametrin NetID (network ID), për të përcaktuar adresën e rrjetit. Wiman përfshin vetëm komunikimin e të dhënave që është adresuar në adresën e rrjetit e konfiguruar në të; përdorimi i parametrit NodeID për të përcaktuar adresën individuale të një Wiman Radio Modem brënda një rrjeti. Dy modema Wiman në të njëjtin rrjet (e njëjta NetID) nuk mund të posedojnë NodeID identike; përdorimi i parametrit MaxNodeID për të përcaktuar numrin maksimal të paisjeve të lidhura në Wiman Star.

Niveli i rrjetit:

Siguria e vendosjes së rrjetit mund të realizohet nga përkufizimi rregullave të ruotimit dhe implementimi i filtrimit në router.

Per me shume informacion kontaktoni:

Tel: 04 25 84 21

email: info@adn.net.al

 

Te drejtat e rezervuara © 2004